Code hiển thị danh mục và bài viết trong wordpress

bởi | Th5 5, 2023 | Kiến thức | 0 Lời bình

5/5 - (1 bình chọn)

Thêm code vào function dạng shortcode là ra nha

 'name',
 'order' => 'ASC'
  );
$categories=get_categories($cat_args);
 foreach($categories as $category) {
  $args=array(
   'showposts' => -1,
   'category__in' => array($category->term_id),
   'caller_get_posts'=>1
  );
  $posts=get_posts($args);
   if ($posts) {
    echo '

Category: name ) . '" ' . '>' . $category->name.'

'; foreach($posts as $post) { setup_postdata($post); ?>

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *