Cách tạo Carousel Slider column trong Divi mà không cần plugin

bởi | Th3 1, 2023 | Kiến thức | 0 Lời bình

5/5 - (7 bình chọn)

1.Thêm mã tùy chỉnh vào functions.php<?php
// Enqueue Swiper.js Library
function dp_carousel(){
  wp_enqueue_script( 'your-swiper-js-slug', 'https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js', [] , '7.0.2', true );
  wp_enqueue_style( 'your-swiper-css-slug', 'https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css', [] , '7.0.2');
}
add_action('init', 'dp_carousel', 99);

function dp_carousel_slider_scripts() {
?>
 <script type="text/javascript">
 // adding navigation html
 (function(){
  window.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){
    let sliders = document.querySelectorAll('.dp-carousel')
    sliders.forEach(function( slider ) {
      swiper_init(slider)
    })
  });
   
  function swiper_init(slider){
     // configuration
     if(slider === null) return;
     // extra controls
     let extraControls = '';
     // If we need pagination 
     extraControls += '<div class="swiper-pagination"></div>';
     // If we need navigation buttons 
    extraControls += '<div class="swiper-button-prev"></div><div class="swiper-button-next"></div>';
    slider.innerHTML = '<div class="swiper-container" style="overflow:hidden">' + slider.innerHTML + '</div>' + extraControls;

     // Wait for Swiper
    var waitForSwiper = setInterval( function () {
      if (typeof Swiper != "undefined") { 
        clearInterval(waitForSwiper);
        let carousel_container = slider.querySelector('.swiper-container');
        const swiper = new Swiper( carousel_container , {
          slidesPerView: 1, // mobile value
          loop: true,
          spaceBetween: 0, // mobile value
          autoplay: {
          delay: 3000,
          },
          speed: 600,
          // If we need pagination
          pagination: {
          el: '.swiper-pagination',
          clickable : true,
          dynamicBullets: true
          },
          // Navigation arrows
          navigation: {
          nextEl: '.swiper-button-next',
          prevEl: '.swiper-button-prev',
          },
          breakpoints: {
          768: { // Tablet
            slidesPerView: 2,
            spaceBetween: 20,
          },
          981: { // Desktop
            slidesPerView: 3,
            spaceBetween: 30,
          }
          }
        });
      }
    }, 20);
  }
})();
</script>
<?php }
add_action( 'wp_footer', 'dp_carousel_slider_scripts'); 

Để chạy được Carousel Slider bạn cần thêm class vào các mục trong phần cần tạo

Thêm lớp CSS dp-carousel vào et_pb_section
Thêm lớp CSS swiper-wrapper vào row
Thêm lớp CSS swiper-slide vào mỗi column

thế là chạy được rồi nha..

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *